Vihijohtaminen - Clue Lead®

Itse- ja ihmistuntemus kivijalkana

Vihijohtaminen - Clue Lead® on johdonmukainen, päämäärätietoinen johtamisohjelma, joka perustuu ihmistuntemukseen sekä ihmisen tarinalliseen, elämänmittaiseen kokemukselliseen oppimiseen.

Narratiivinen, johdettavan asiantuntijuuteen nojaava johtamis- ohjelma perustuu ihmistuntemukseen sekä ihmisen elämänmittaiseen kokemukselliseen ja tapahtumille merkityksiä antavaan oppimiseen.

Ammentaessaan ja hyödyntäessään kokemuksia kaikilla elämänalueilla ihminen samalla tekee valintoja tulevaisuutensa suunnasta. Pyrkimyksenä on aiempien, epäsuotuisien virheiden välttäminen sekä ennen kaikkea omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden ihanteellinen sovittaminen tarjolla oleviin mahdollisuuksiin.

Johtamisen keskiössä on itsensä, johdettaviensa sekä muiden yhteisön jäsenten tuntemaan oppiminen tarinallisessa, kuuntelupainotteisessa, luottamusta rakentavassa dialogissa. Tuntemalla itsensä sekä verkostonsa jäsenet ainutkertaisuudessaan ihminen kykenee hyödyntämään jokaisen ominaispiirteitä. Taitojen, tietojen ja osaamisen myönteisen valjastamisen avulla yhteisö voi savuttaa synergiaa. Se luo niin yksilölle kuin yhteisöllekin kilpailuetua ja hyvinvointia.

Ihmistuntemuksen kehittämisen työkaluina käyvät ihmisten kertomukset elämän- ja työuransa subjektina. Kertomuksien avulla ihmiset voidaan myös jakaa länsimaista mallitarinaperinnettä mukailevasti neljään tarinatyyppiin: puurtajaan, valloittajaan, rikkuriin ja pudokkaaseen.

Keskinäinen ymmärrys kutoutuu pienistä johtolangoista

Yksilö näyttää selviytyvän työssään ja elämässään muovaamalla tapahtumille antamiaan merkityksiä henkilökohtaisen itsetutkistelunsa ja identiteetin löytämisensä mukanaan tuomista valinnoista. Resilientin itsetutkistelun työkaluina, joiden perusteella yksilö tekee valintansa näyttäytyvät useat narratiiviset, semioottiset vastinparit. Tällaisia ovat muiden muassa vapaus/vastakohtanaan kontrolli, nöyryys/ylpeys, toivo/pelko, luovuus/kaavamaisuus, kuunteleminen/puhuminen, luottamus/epäluottamus sekä oma tahto/muiden vaatimukset. Riippumatta työsuhteen tai työn tekemisen laadusta, vapaus, itsellisyys, luovuus, innovatiivisuus ja luottamus korostuvat kaikissa media-ammattilaisten arvopohjaisissa valinnoissa.

Vastinparit toimivat ihmisen elämän T-risteyksien tienviittoina. Niiden avulla yksilö voi palauttaa mieleensä elämänsä ja draamansa sosiaalisesta ja henkilökohtaisesta tarinavarannosta kerryttämänsä kokemukset seurauksineen ja välttää väärän tien valinnan tuottamat harha-askeleet tulevaisuuttaan suunnitellessaan ja elämänsä ratkaisuja tehdessään. Näitä valintoja johtajan ja organisaation näyttää olevan syytä hyödyntää.

Tarina juonii muutoksen

Yksilön suoritusmotivaation tieto-, tunne- ja tahtotekijöiden yhdistäminen edellyttää johtajalta ja johdettavalta sekä asiantuntijoilta keskenään herkkyyttä pienten, näkymättömien, intuitiivisten vihjeiden ja signaalien vainuamiseen ja hyödyntämiseen näkyvän tiedon ohella. Vihijohtaminen - Clue Lead® yhdistää organisaation ja yksilön halut ja tarpeet kunnioittamalla ja arvostamalla kaikkia asiakaskeskeisen palveluprosessin osapuolia. VIhijohtamisen malli vahvistaa resilienssiä, rakentaa luottamusta ja kannustaa yhteiseen tulevaisuuden menestykseen aktiivisen, kuuntelupainoitteisen vuorovaikutuksen avulla.

Clue on sekä substantiivi että verbi ja Gummeruksen MOT-verkkosanakirjan (2013) mukaan käsitteenä moniselitteinen. Substantiivin yksi merkitys on johtolanka tai johtoajatus. Vihijohtaminen - Clue Lead® tahtoo terminologisesti muistuttaa johtajaa esimiestyöajattelun jatkuvasti muuttuvasta, vaihtelevasta tilanteesta, kontekstista, ajattelu- ja suhtautumistavasta toiseen siirtyvyyden välttämättömyydestä. Johtolankoja saadakseen esimiehen ja johtajan on kuunneltava ja puhuttava, mutta myös alati itse hankittava - ja korosteisesti mahdollistettava johdettavien hankkia - uutta teoreettista ja käytännön tietoa. Johtolankojen ja vihien rönsyistä on kyettävä vainun ja vaiston avulla erottamaan oleellinen ja priorisoitava. Muita clue-substantiivin merkityksiä ovat avain, vihje ja aavistus. Tiedon määrän valtavassa lisääntymisessä ja samanaikaisesti vanhenemisessa johdettavat on vapautettava itsenäiseen, aavistamisen ja intuition mahdollistamaan ajatteluun ja päätöksentekoon, heidät on kannustettava luovuuteen ja luomaan uusia, kaikkia hyödyttäviä toimintatapoja ja ratkaisuja - virheistä oppien ja yhdessä ne hyväksyen.

Verbinä clue tarkoittaa (emt.) jonkun tai jonkin valaisemista jostakin sekä neuvomista jollekin jotakin. Johtamisen tulee perustua yksilön ja yhteisön keskinäiseen ja jakamaansa vuorovaikutukselliseen ja toiminnalliseen kokemukseen, voimaannuttaa ja tuottaa iloa jokaiselle tuotantoprosessiin osallistujille unohtamatta kaikkien sidosryhmien läheisiä sekä kaikkinaisesti muun elämän muassaan tuomaa rikastuttavaa voimaa. Yhteisöllisyys ja yhteinen menestys hallitsevat solidaarista vallan ja vastuun toimintaympäristöä. Avoin, läpinäkyvä viestintätapa mahdollistaa sekä yksilön että organisaation perustehtävän toteuttamisen, vilpittömän luottamuksen rakentamisen ja säilyttämisen jokaista toimintaan osallistuvaa kunnioittavassa hengessä.

Vihijohtamisen toiminnot ohjaavat organisaatioajattelua

Vihijohtamiselle on leimallista transmoderni ajattelu, joka arvostaa ihmisen persoonallista kasvua ja tietoisuutta sekä hyvin kehittynyttä sosiaalista tietoisuutta. Henkisen ja ammatillisen kasvutarinan keskiössä ovat ihmissuhteet ja luova altruismi. Johtamistavoissa ja -kulttuurissa vuorovaikutussuhteen osapuolet tiedostavat toisensa. He sitoutuvat toimintaan, jossa lähtökohtana on sekä itsensä että toisen kunnioittaminen. Vuorovaikutus ei perustu väittelyyn, puolustamiseen ja vastustamiseen, vaan dialogiin, jonka tarkoituksena on ymmärtää ja löytää asioiden takana piileviä, intuitiivisiakin merkityksiä.

Vihijohtamisen painopisteessä on johdettavien tunteminen, heidän elämänsä perustan hyödyntäminen johtamistyöskentelyssä seuraavien valintoja johtavien preferenssien, toisiinsa kytkeytyvien kymmenen tekijän perusteella. Arvoista, etiikasta ja ammatillisuudesta juontuvat funktiot, joita ovat muiden muassa kokemus, identiteetti, intuitio ja anarkismi, yhdistyvät kuunteluperusteisen, luottamusta lietsovan vuorovaikutuksen avulla. Itsetutkisteluperusteiset toiminnot aiheuttavat yksilön ja yhteisön teoissa, tunteissa, uskossa ja elämänkaaren kokemuksissa kokonaisvaltaisen muutoksen.